Het bestuur nodigt alle leden van 16 jaar en ouder uit voor het bijwonen van de algemene ledenjaarvergadering vanavond (1 maart 2017) om 20.00 uur in café Hansie aan de Kerkstraat 2 te Wierden.

Er hebben zich tot nu toe ongeveer 35 leden aangemeld, maar daar kunnen er natuurlijk altijd nog meer bij!!

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling van het jaarverslag 2016*.
3. Bestuursmededelingen
4. Financiën (vaststelling)
a. Financieel verslag 2016*
b. Begroting 2017
c. Contributie (automatische incasso)
d. Verslag kascommissie
5. Benoeming nieuwe kascommissie, inclusief reservelid (namen)
6. Activiteitencommissie
7. Benoeming bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar: H. Kamphuis
Door het bestuur voorgedragen: J. Rouweler
8. Rondvraag
9. Sluiting door de voorzitter

*Het jaarverslag en financieel verslag liggen woensdag 1 maart van 19.30 tot 20.00 ter inzage in cafe Hansie

Na afloop van de vergadering proosten wij graag met u op onze mooie vereniging en FC Twente. Wij bieden u daarom een hapje en een drankje aan. Hidde ter Avest is ook aanwezig om zijn wedstrijdshirt te onthullen en het eerste exemplaar van ons laatste analoge clubblad (jubileumeditie) te ontvangen.
Uw aanwezigheid en aanmelding wordt bijzonder op prijs gesteld. Mocht u verhinderd zijn, dan vernemen wij dat ook graag. Stuur een e-mail aan info@twentefanswierden.nl t.n.v. Jan Timmerman o.v.v. “Aan- of afmelding Jaarvergadering 2017”.

Namens het bestuur van Twente Fans Wierden

J. Timmerman (secretaris)