Het bestuur nodigt alle leden van 16 jaar en ouder uit voor het bijwonen van de algemene ledenjaarvergadering op woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur in café Hansie aan de Kerkstraat 2 te Wierden.

Agenda

1.    Opening door de voorzitter
2.    Vaststelling van het jaarverslag 2017*
3.    Bestuursmededelingen
4.    Financiën (vaststelling)
a.   Financieel verslag 2017*
b.   Verslag kascommissie
c.   Begroting 2018
5.    Benoeming nieuwe kascommissie, inclusief reservelid (namen)
6.    Activiteitencommissie
7.    Aftreden en optioneel benoeming bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar: R. Jannink
Aftredend en niet herkiesbaar: D. Kortenhorst
Bestuurslid: vacant**
8.    Rondvraag
9.    Sluiting door de voorzitter

* Het jaarverslag en financieel verslag liggen woensdag 14 maart van 19.30 tot 20.00 ter inzage in cafe Hansie.
** Het bestuur zoekt een nieuw bestuurslid, die het leuk lijkt om onder meer eerste aanspreekpunt te zijn van FC Twente, nieuwsbrieven te versturen en social media bij te houden. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. Het bestuur verlangt van een nieuw bestuurslid wel (actieve) betrokkenheid bij de vereniging en dat je mee gaat met de bus naar de wedstrijden.

Na afloop van de vergadering proosten wij graag met u op onze mooie vereniging en FC Twente. Wij bieden u daarom een hapje en een drankje aan.

Uw aanwezigheid en aanmelding wordt bijzonder op prijs gesteld. Mocht u verhinderd zijn, dan vernemen wij dat ook graag. Stuur een e-mail aan info@twentefanswierden.nl t.n.v. Jan Timmerman o.v.v. “Aan- of afmelding Jaarvergadering 2018”.

Namens het bestuur van Twente Fans Wierden
J. Timmerman (secretaris)